info@elektronikshop.sk

elektronikshop.sk MAGAZÍN

Seminárna práca si vyžaduje trpezlivosť a čas

V tomto článku si ukážeme, ako sa píše seminárna práca. Na každej škole či už základne, strednej alebo vysokej sa píšu domáce úlohy. Však sa síce nazývajú iným termínom, ale vždy sa jedná o zistenie, ako si študent dokázal ozrejmiť učivo v škole. My sa budeme venovať seminárnym prácam, ktoré píšu študenti vysokých škôl takmer na každom predmete. Seminárky predstavujú krátky písomný prejav študenta, pričom sú takmer vždy len v rámci teórie. Niekedy dokonca školiteľom nevadí, ak ich študenti vypracujú len za pomoci internetových zdrojov. Je potrebné však pri písaní seminárnych prác dodržať aspoň základnú štruktúru. Na začiatku by seminárna práca mala mať titulnú stranu, kde bude uvedené meno, názov, prípadne rok alebo ročník, v ktorom sa táto seminárka odovzdáva.

Ako má vyzerať seminárna práca

Seminárna práca o poznatkoch študenta
Prax v seminárnej práci

Študenti by mali napísať v úvode seminárnej práce to, čomu sa budú vo svojej práci venovať. Na základe seminárnej práce sa žiakom prideľuje hodnotenie. Niekedy predstavuje známka zo seminárky 100% z celkového počtu bodov, v niektorých prípadoch môže byť študent hodnotený aj svojou účasťou na seminároch. V seminárnej práci by študenti v rámci úvodu nemali používať žiadne zdroje. Úvod sa má vypracovať z hlavy podľa vlastných myšlienok študenta vychádzajúc iba z tých informácií, ktoré sú študentovi známe. V niektorých prípadoch môže študent vysvetliť, prečo si vybral práve túto tému.

Písanie seminárnych prác

V jadre seminárnej práce je potrebné sa zamerať na riešenú problematiku. Ak je témou napr. Marketing v súčasnosti v oblasti IT firiem, zameriame sa na vysvetlenie marketingu. Potrebné je najprv uviesť viacero definícií marketingu, aby sme poskytli dostatočné informácie pre čitateľa, čo to znamená pojem marketing. Následne si vyberieme firmu, ktorá pôsobí v oblasti IT, napr. IBM, Lenovo, Microsoft a iné. Na tejto spoločnosti analyzujeme, aké marketingové prvky využíva. Na to, aby sme boli schopní poukázať na marketingové prvky tejto spoločnosti, musíme v seminárnej práci vysvetliť, čo to znamená a aké marketingové prvky sa v praxi používajú. Seminárna práca by mala vysvetľovať všetko, čo súvisí so zadanou témou. Niektorí študenti sa venujú problematike obšírnejšie, iní idú hneď na vec a píšu už o konkrétnejších príkladoch v praxi. Všetko závisí od presného znenia zadanie pre seminárnu prácu. Ak nie je jasne definované, ako by mala seminárka vyzerať, nie je potrebné nad tým polemizovať. Splnenie zadania študent dokáže aj tým, že bude opisovať tému zo širšieho ponímania, ale aj z užšieho. Písanie seminárnych prác nie je žiadnou vedou.